Digitalizační proces

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby, služeb a života společnosti. Původně byl termín používán v souvislosti s digitalizací textu (například knih nebo dokumentů) nebo s digitalizací fyzikálních veličin. Obecně digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb.

​Digitalizačním proces při digitalizaci sbírek paměťových institucí chápene jako převod analogových dokumentů (na fyzických nosičích – obraz, text, fotografie, negativy atd.) do digitální podoby. Mezi hlavní ​​důvody digitalizace v paměťových institucích (knihovny, archívy či muzea) patří ochrana fyzických dokumentů a také zpřístupnění jinak těžko dostupných dokumentů. "Digitalizace je komplexní proces, který zahrnuje převod původního zdroje do digitální podoby, vytváření metadat, dále též problematiku uložení digitálních dat, návazně pak jejich správu a zpřístupnění" (upraveno podle Hutař, 2012).

Základní funkce našeho digitalizačního pracoviště ve Vlastivědné muzeu:

Digitalizační linka zajišťuje převod 2D netransparentních a transparentních podkladů, 3D sbírkových předmětů do elektronické formy. Do linky vstupují vybrané a připravené sbírkové předměty, z linky pak odchází k uložení a zpřístupnění jejich elektronická verze. 

Převod se provádí v několika základních krocích:

- Skenování na digitalizační lince a fotografování v atelieru - pořízení obrázků (image) dokumentů

- Zpracování obrazu – postprocessing, pořízené obrazy se kontrolují, případně se upravují, podle potřeby se provádí ořez, vyrovnání

- Doplnění katalogizačních údajů (metadata) 

Digitalizační pracoviště a atelier musí být schopno v rámci navrhovaného technického řešení, technických parametrů a personálního zajištění pracoviště naplňovat všechny procesy workflow především v návaznosti na DSM systém.


STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2017